Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Stowarzyszenie “Złotoryja dla demokracji”

Dane kontaktowe

PLAC MATEJKI 6/5 ZŁOTORYJA Polska
https://www.facebook.com/zlotoryjadlademokracji/
tel: +48 605 697 960
fax:
email:

Osoba kontaktowa

PIOTR PŁOMIŃSKI [email protected] +48 605 697 960

Informacja o organizacji

Cele działań: - działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach - współpraca z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi i zakładami pracy, środowiskami naukowymi na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia - organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych - organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadającym celom Stowarzyszenia i udział w takich imprezach - inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw w sprawach, które są zgodne z celami stowarzyszenia - prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia - współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą - występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów - branie udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia - wypowiadanie się w sprawie projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia - wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów Stowarzyszenia - angażowanie obywateli w życie publiczne - sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji samorządowych, zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia - promocja i ochrona praw człowieka - edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka - kształtowanie podstaw obywatelskich - uwrażliwienie na problemy nietolerancji i dyskryminacji.

Komponent/działanie, którego partnerstwo dotyczy

Komponent 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Zakres tematyczny projektu

Dialog międzykulturowy

Ramy czasowe projektu

– 

Rola partnera w projekcie

Partner

Opis projektu

Stowarzyszenie Złotoryja dla demokracji chce utworzyć „Szkołę demokracji” którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic z szkół podstawowych i średnich w Złotoryi i powiecie złotoryjskim oraz wzmocnienie samorządności ponadto nasza organizacja chce wspierać szkoły w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Szkoła demokracji nie jest jedynym projektem który chcemy zrealizować z dotacji chcemy na promocję związaną z samorządem aby zaangażować społeczność w działania samorządu poprzez tworzenie obywatelskich projektów uchwał, zgłaszanie projektów do Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego,organizywanie debat,panelów dyskusyjnych, spotkań obywatelskich z władzami miasta, powiatu, posłami i senatorami z okręgu czy też rzecznikami m.in.: praw Obywatelskich, praw Dziecka, organizowanie festynów m.in. z okazji Dnia Europy oraz Dnia Wolności i Praw Obywatelskich. Oprócz wyznaczonych zadań przy stowarzyszeniu chcemy stworzyć możliwość bezpłatnych porad prawnych w zakresie spraw urzędowych. (pomoc w rozwiązywaniu problemów ze względu na złą decyzję administracji publicznej itp.) bądź porady w zakresie prawa podatkowego. Stowarzyszenie „Złotoryja dla demokracji” na dzień dzisiejszy nie osiągnęła żadnych dochodów i nie starała się o dotację. Głównymi źródłami finansowania stowarzyszenia będą składki, dotacje,darowizn,zbiórek publicznych,spadków,zapisów oraz dochodów z majątku stowarzyszenia. The Złotoryja Association for Democracy wants to create a "School of Democracy" whose aim is to increase the participation of students from primary and secondary schools in Złotoryja and the Złotoryja poviat and strengthen self-governance. In addition, our organization wants to support schools in organizing and conducting democratic elections for student self-government bodies. The school of democracy is not the only project that we want to realize with subsidies we want to promote with local government to involve the community in the activities of self-government by creating civic draft resolutions, submitting projects to the Civic Budget in Złotoryjska, organizing debates, discussion panels, civic meetings with the city, poviat authorities, deputies and senators from the district, or spokespersons for, among others: Citizens' rights, Children's rights, organizing fests, including on the occasion of the Day of Europe and the Day of Freedom and Citizens' Rights. In addition to the assigned tasks at the association, we want to create the possibility of free legal advice on official matters. (help in solving problems due to wrong decision of public administration, etc.) or advice in the field of tax law. The Association "Złotoryja for Democracy" as of today did not earn any income and did not apply for a subsidy. The main sources of financing for the association will be contributions, subsidies, donations, public collections, inheritances, subscriptions and income from the property of the association.

Komentarz aplikującego

brak dodatkowych uwag

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close