Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

os. Górali 5 Kraków Polska
http://www.okn.edu.pl
tel: +48 12 644 27 65
fax: +48 12 6422594
email:

Osoba kontaktowa

Katarzyna Danecka-Zapała [email protected] +48 12 644 27 65, ext. 18

Informacja o organizacji

Our Mission With our actions, we want to strengthen bonds of the citizens of Nowa Huta with the place they live in. Activity The C. K. Norwid Culture Centre in Kraków is a municipal cultural institution with over 60 year’s heritage. We conduct our activities in the district of Nowa Huta and undertake actions to its benefit. We focus primarily on educational, artistic, sociocultural and pro-ecological projects, addressed to local communities of Kraków, and Nowa Huta in particular. The purpose of cultural institutions is constantly changing. It is no longer merely a place, where one seeks to commune with high culture. Nowadays, above all, it acts as a social animator, activating and motivating local communities to work together, towards finding solutions to the most significant social problems, as well as methods of satisfying needs. In order to meet those challenges, C. K. Norwid Culture Centre actively participates in the processes of revitalization, helping to strengthen the social potential, as well as aiming to develop local communities on a partnership basis. Since the very beginning, we have been the vanguard in the discussion and processes regarding the Local Program of Revitalization of Kraków, especially in the area of the so called “old” Nowa Huta. We closely collaborate with institutions, organizations and other entities from the local communities. Being the producer of Nowa Huta Newsreel, we document the history of our district. Simultaneously, through TVP 3 (region-focused tv channel), we promote the most fascinating projects and initiatives regarding Nowa Huta in the whole Lesser Poland. We also undertake a variety of initiatives in the areas of activation and training programs, dedicated to persons 55+. In the years 2004-2008, heading the Nowa Huta Initiatives Partnership, our Culture Centre was the applicant and the leader of the project “Nowa Huta – New Opportunity”, conducted in partnership, within the frames of the Community Initiative Programme EQUAL. The most significant achievement of this project was creation of one of the favourite trip destinations of the citizens of the whole Lesser Poland – the Stanisław Lem Garden of Experiences. The Garden was established through the efforts of our Centre, within the frameworks of the project “Nowa Huta – New Opportunity”, and subsequently - following its commissioning – entrusted to the Museum of Municipal Engineering in Cracow for further managing. In the years 2011-2014, within the frameworks of the Central Europe Programme, CKN Culture Centre, jointly with partners from Poland, Czech Republic, Germany, Slovakia and Slovenia, implemented the international project “ReNewTown. New Post-Socialist City: Competitive and Attractive”. This led to the creation of a modern space dedicated to artistic and social initiatives, in one of buildings of our institution, called the ARTzona (ARTzone). The C. K. Norwid Culture Centre implements series of socio-artistic projects, acquiring funds from the programmes of the Ministry of Culture and National Heritage, or from the Polish Film Institute. We also receive various forms of support from District Councils of Nowa Huta, as well as from the Municipality of Cracow. Our actions include providing both substantive, and technical, support to local non-governmental organizations and informal groups. The Culture Centre recently endevours to modernize its infrastructure, by conducting building renovations, as well as upgrading the equipment in its possession, in order to meet the highest standards of a modern cultural institution: conversion of ARTzona, digitalization and expansion of Kino Studyjne Sfinks (Arthouse Cinema Sphinx), modernization of the main building. In the year 2015, C. K. Norwid Culture Centre celebrated its 60th anniversary. We accompany Nowa Huta and its citizens nearly from its very beginning. With our actions we aspire to incessantly inspire and strengthen the bonds and potential of the citizens of Nowa Huta, as well as their sense of responsibility for the place they live in. Within the structures of our Culture Centre falls Kino Studyjne Sfinks (Arthouse Cinema Sphinx) - which produces Nowohucka Kronika Filmowa (Nowa Huta Newsreel), ARTzona, Klub Kuźnia (Kuźnia Club), Dział Animacji i Promocji Kultury (Department of Animation and Cultural Promotion), Pracownia Animacji Ekologicznej (Workshop of Ecological Animation), two libraries and three galleries.

Komponent/działanie, którego partnerstwo dotyczy

Komponent 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Zakres tematyczny projektu

Społeczne zaangażowanie

Ramy czasowe projektu

03-01-2016 – 30-06-2018

Rola partnera w projekcie

Partner

Opis projektu

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie (Polska) poszukuje partnerów do realizacji projektu „Ogrody demokracji” w ramach Programu „Europa dla obywateli”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywateli w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie demokracji. Odbędzie się to poprzez udział społeczności lokalnych we wspólnym tworzeniu przestrzeni dialogu i wzajemnego zrozumienia, opartej na kulturze demokracji. Istniejące niewielkie ogrody społeczne będą dla nas metaforą umowy społecznej w demokratycznym państwie prawa. Ogrody społeczne zakładane będą i pielęgnowane w ramach pracy społecznej przez wspólnotę lokalną w przestrzeni publicznej. W ogrodach tych chcemy obserwować i animować najważniejsze procesy i zasady demokratyczne takie jak: wolność wypowiedzi i poglądów, odpowiedzialność za wspólne dobro, poszanowanie odmiennych poglądów, rządy większości w granicach prawa, podział władzy, kultura polityczna. Projekt obejmie stworzenie w istniejących już ogrodach ścieżek edukacyjnych dotyczących demokracji i miejsc swobodnej wypowiedzi, zaangażowanie wolontariuszy w pracę społeczną na rzecz ogrodów, warsztaty, spotkania, wykłady i debaty o historii demokracji oraz jej obecnych wyzwaniach w Europie, dzielenie się doświadczeniami podczas wizyt studyjnych i na planowanej stronie internetowej projektu, promującej jego cele i efekty. Projekt realizowanych będzie w krajach partnerskich w okresie 18 miesięcy od stycznia 2017 r. Poszukujemy partnerów w postaci organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury i oświatowych z krajów Unii Europejskiej. Podstawą udziału we wspólnym projekcie jest zarządzanie już istniejącym ogrodem społecznym lub deklaracja założenia ogrodu społecznego przed rozpoczęciem działań w ramach projektu. Rolą każdego z partnerów w projekcie będzie animowanie w ogrodach działań popularyzujących zasady demokracji europejskiej, znalezienie partnerów i wolontariuszy lokalnych oraz dzielenie się doświadczeniami podczas wizyt studyjnych i na stronie internetowej projektu. Wspólny budżet obejmie prowadzenie warsztatów, spotkań, wykładów i debat powiązanych z zagadnieniem demokracji, wizyty studyjne przedstawicieli partnerów projektu oraz prowadzenie strony internetowej projektu. Projekt zostanie złożony do Programu Europa dla obywateli, który dotyczy realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających opis organizacji oraz lokalizację i charakterystykę ogrodu społecznego do 12 lutego 2016 r. Osobą do kontaktu jest Katarzyna Danecka-Zapała – [email protected] Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida jest miejską instytucją kultury działającą na rzecz społeczności lokalnej i podejmującą działania w zakresie ekologii (w tym tworzenie ogrodów społecznych). Posiada doświadczenie w realizacji projektów unijnych metodą partnerską. Więcej na www.okn.edu.pl. *** The C. K. Norwid Culture Centre in Cracow (Poland) seeks partners to implement the project ‘Gardens of Democracy’ within the framework of The Europe for Citizens programme, financed from the funds of European Union. The aim of the project is to increase the involvement of citizens in shaping European Union’s policy in the area of democracy. This will be done through participation of the local communities in joint creation of public space for dialogue and mutual understanding, based on democratic culture. The existence of small social gardens shall be a metaphor of the social contract in a democratic state based on the rule of law. The social gardens will be found and cultivated by the local communities in the public space, throughout public service. In those gardens we would like to observe and animate the most important democratic processes and principals, such as: the freedom of expression and opinion, the sense of responsibility for the common good, respect for different views, the rule of majority within the limits of the law, the division of powers, the political culture. The project shall consist of creating educational paths regarding democracy and places of free speech in the existing gardens, involvement of volunteers in social work for the gardens, workshops, meetings, lectures and debates regarding the history of democracy and its contemporary challenges in Europe. We would like to share our experience during study visits and on the project’s website, which will promote its goals and effects. The project shall be implemented in the partner countries for a period of 18 months from January 2017. We seek for non-governmental organizations, as well as cultural and educational institutions from the European Union member states. The requirement for participations in the joint project, is either managing an already-existing social garden, or alternatively, a declaration of creation of such a social garden before commencing actions within the project’s framework. The role of each partner in the project shall be animating activities in the gardens, which would promote the principals of European democracy, finding partners and local volunteers, as well as sharing the experiences during study visits and on the project’s website. The common budget will cover the conducting of workshops, meeting, lectures and debates related to the issues of democracy, study visits of the project partners’ representatives and running the project’s website. The project shall be applied to The Europe for Citizens programme, that concerns the implementation of projects related to the topic of European citizenship, local initiatives, social and democratic commitment. Those wishing to participate in the project are invited to submit an application containing description of the organization, as well as the localization and characteristics of the social garden by February 12th 2016. The contact person is Ms KatarzynaDanecka-Zapała – [email protected] The C. K. Norwid Culture Centre is a municipal cultural institution working for the local communities and undertaking actions in the area of ecology (including creation of social gardens). It has experience in implementing EU projects by a partnership method. Find out more at www.okn.edu.pl.

Komentarz aplikującego

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close