Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Grabiszyńska 56 Wrocław Polska
http://www.firlej.wroc.pl/
tel: 071 795 66 67
fax: 071 795 66 67
email:

Osoba kontaktowa

Maria Zięba [email protected] (+48)530165873

Informacja o organizacji

Centre for Artistic Activities Firlej for years successfully building its position as the initiator of music international events and a center promoting and disseminating the work of alternative bands on the markets of Europe , both Eastern and Western . Centre for Artistic Activities Firlej is also an important place on the cultural map of Wroclaw . We invite you to cooperate with us!

Komponent/działanie, którego partnerstwo dotyczy

Komponent 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Zakres tematyczny projektu

Dialog międzykulturowy

Ramy czasowe projektu

01-08-2016 – 31-10-2016

Rola partnera w projekcie

Partner

Opis projektu

Asymmetry Festival 2016- Networking Day. „Sektor kultury w czasie kryzysu” Celem naszego projektu jest rozwój międzynarodowych relacji pomiędzy podmiotami z sektora kultury w zakresie promocji sztuki i finansowania międzynarodowych projektów artystycznych, w tym przede wszystkim przedsięwzięć muzycznych . Wydaje się to szczególnie istotne w kontekście kryzysu finansowego, który jest odczuwalny również w sektorze kultury- kultura jest często postrzegana jako zbytek, nie docenia się jej roli w kształtowaniu relacji społecznych i świadomości obywatelskiej, dlatego w dobie kryzysu znacznie zmniejszyły się wydatki na finansowanie kultury- dotyczy to zarówno programów krajowych i europejskich, jak i prywatnych sponsorów. W ramach tegorocznego „Networking Day” chcemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób współpraca międzynarodowa może być rozwiązaniem problemów z finansowaniem projektów kulturalnych. Przedstawimy przykłady dobrych praktyk oraz ciekawe modele współpracy międzynarodowej, zastanowimy się jakie korzyści- ale też jakie ryzyka wynikają z uczestnictwa w międzynarodowych kooperatywach. Będzie to również okazja do nawiązania kontaktów, zaprezentowania swojej działalności przed międzynarodowym gronem ekspertów. W ramach projektu będziemy inicjować wymianę wiedzy, doświadczeń i pomysłów , wspólnie promować i prezentować wydarzenia muzyczne. Projekt będzie realizowany przez partnerów z Polski, Słowacji, Węgrzech i Czech. Dodatkowo przewidujemy zaangażowanie ekspertów z innych krajów europejskich. Program wydarzenia jest adresowany do profesjonalistów z branży muzycznej: dziennikarzy, dyrektorów instytucji i festiwali, organizatorów wydarzeń muzycznych, krytyków, managerów. Networking Day 2016 odbędzie się w dniach 21-24 września we Wrocławiu, w siedzibie lidera projektu- Ośrodka Działań Artystycznych Firlej. Asymmetry Festival 2016- Networking Day. " The cultural sector in times of crisis " The aim of our project is the development of international relations between the representatives of the cultural sector in the promotion of art and the financing of international artistic projects, including primarily musical events. This seems particularly important in the context of the financial crisis, which is felt also in the cultural sector- culture is often seen as a luxury, underestimated its role in shaping social relations and civic awareness, which is why in times of crisis significantly decreased expenditures for culture- this applies to both national and European programs, as well as private sponsors. As part of this year's "Networking Day" we want to reflect together on how international cooperation can be a solution to the problems of financing cultural projects. We will present examples of good practices and interesting models of international cooperation, we will consider what advantages- but also what risks arise from participation in international cooperatives. In the context of sharing knowledge with partners, we will also present interesting phenomena , trends and news from the world of music. It will also be an opportunity to establish contacts, present their work before an international group of experts. The project will initiate the exchange of knowledge, experiences and ideas together to promote and present musical events. The project will be implemented by the partners of the Poland, Slovakia , Hungary, Germany and the Czech Republic . In addition, we anticipate the involvement of experts from other European countries . The event is aimed at professionals from the music industry , including journalists , directors of institutions and festivals , organizers of music events , critics, managers. Networking Day 2016 will be held on 21-24 September in Wrocław , at the headquarters of the leader project- Centre for Artistic Activities Firlej .

Komentarz aplikującego

Currently we are looking for a partner from the Czech Republic , who will join our group , join us for an application for funds in the Europe for Citizens and Visegrad Found. project partner will realize in Wroclaw, according to the original idea, part of the program of Networking Day.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close