Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Sobieskiego 7 RUMIA Polska

tel:
fax:
email:

Osoba kontaktowa

DOROTA DREWS [email protected]

Informacja o organizacji

Jesteśmy Gminą Miejską Rumia. Rumia to dynamiczne, kilkudziesięciotysięczne miasto przy aglomeracji trójmiejskiej. Pomysłowe, ciekawe i atrakcyjne. Do życia i pracy. Pełne zieleni, naturalnych krajobrazów i przedsiębiorczych, przyjaznych ludzi. Wygodne i świetnie skomunikowane – z portem, lotniskiem, koleją i autostradą.

Komponent/działanie, którego partnerstwo dotyczy

Komponent 2.2. Sieci miast

Zakres tematyczny projektu

Punkty zwrotne w najnowszej historii Europy

Ramy czasowe projektu

01-07-2016 – 31-12-2017

Rola partnera w projekcie

Partner

Opis projektu

PL Gmina Miejska Rumia zaprasza do wspólnej realizacji projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla obywateli” Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.2. Sieci miast Termin realizacji: 01.07.2016 – 31.12.2017 Lider: Gmina Miejska Rumia Partnerzy: Niemcy, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Białoruś, Polska. Cel projektu: 1. Wypracowanie nowych rozwiązań np. związanych ze współpracą samorządowców z NGO, w tym z organizacjami sportowymi, pracodawcami/przedsiębiorcami 2. Wzmocnienie współpracy między samorządami (partnerami) projektu W ramach projektu zaplanowano 4 wydarzenia: I. Debata: Wspólna Europa Termin realizacji: 10-11.09.2016 Tematyka: 1.debata nad przyszłością Europy – sposoby budowania bardziej demokratycznej Unii, zaangażowanie obywatelskie w rozwój regionu i UE, wzmocnienie społecznej, ekonomicznej i politycznej spójności 2. budżety obywatelskie 3.współpraca NGO, organizacji sportowych i in. z samorządami 4.sport 5.bezpieczeństwo w regionie 6.rozwój przedsiębiorczości w regionie Turniej koszykówki na zakończenie debaty: Mecz Fair Play dla Europy: - zespoły ze wszystkich krajów partnerskich (po 12 osób z każdego zespołu) – turniej fair play, Liczba osób – mieszkańcy, zaproszeni goście z regionu, partnerzy, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele NGO, instytucje dbające o bezpieczeństwo i porządek w miejscowości, współpracę lokalną NGO z samorządem, instytucje kultury, organizacje sportowe – debata na około 150 os. Liczba organizacji – samorząd plus 2-3 organizacje z danego kraju; liczba osób – ok. 20 osób z miast partnerskich Zaproszone organizacje: samorządowcy z zaproszonych urzędów, przedstawiciele organizacji NGO, przedstawiciele pracodawców (lokalne/regionalne i Partnerów) II. Giełda kooperacyjna Termin realizacji: 02.2017 r. Tematyka: 1.Przepisy i dyrektywy unijne nt. prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju macierzystego; przepisy związane z importem/eksportem w granicach UE i poza nimi – seminarium /wykład/ 2.Krajowe przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach partnerskich i Polsce – wykład 3.Strefy ekonomiczne, przemysłowe, rodzaje działalność gospodarcza – prezentacja przez samorządy/lub przedstawicieli organizacji pracodawców w regionach krajów partnerskich. 4.Wymiana doświadczeń związanych z rozwojem przemysłu i gospodarki między partnerami 5.Nawiązanie współpracy kooperacyjnej między firmami działającymi w kraju Lidera i Partnerów (regiony) – giełda kooperacyjna, giełda wymiany dobrych praktyk, nawiązanie współpracy. Zaproszeni goście: 1.Przedstawiciele krajów partnerskich, np. z samorządów-wydziały ds. przedsiębiorczości, wspierające lokalne firmy; organizacje/zrzeszenia przedsiębiorców i pracodawców działające w regionach 2.Lokalne organizacje wspierające biznes, organizacje otoczenia biznesu, izby przemysłowo-handlowe, zrzeszenia pracodawców, przedsiębiorców 3.Lokalni i regionalni przedstawiciele firm, firmy działające w regionie zamierzające nawiązać współpracę z firmami zagranicznymi Liczba osób: partnerzy zagraniczni – po około 15-30 os. z wymienionych krajów (w tym przedstawiciele samorządów, przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu, przedstawiciele firm działających w regionie, chcących nawiązać współpracę) Liczba organizacji: po 2-3 organizacje działające w regionach miast partnerskich działające w dla i na rzecz przedsiębiorców III. Wyjazd studyjny – wyjazd do jednego z krajów partnerskich np. Litwa lub Szwecja, gdzie lokalny samorząd podejmie się zadania przedstawiającego rozwój ich lokalnej przedsiębiorczości i współpracy samorządu z lokalnymi organizacjami, Cel: wypracowanie wspólnych rozwiązań związanych z rozwojem lokalnego biznesu i współpracą samorządów z lokalnymi NGO. Nawiązanie współpracy i podpisanie listów intencyjnych między lokalnymi organizacjami/zrzeszeniami. Termin realizacji: czerwiec /lipiec 2017 r. wyjazd min 3 dniowy Tematyka: 1.Współpraca samorządów z lokalnymi przedsiębiorcami 2.Współpraca samorządów z lokalnymi organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa lokalnego 3.Rozwiązywanie problemów związanych z lokalnym zagospodarowaniem przestrzennym, tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Zaproszeni goście: 1.Przedstawiciele krajów partnerskich, np. z samorządów-wydziały ds. przedsiębiorczości, współpracy z organizacjami pozarządowymi 2.Przedstawiciele organizacji NGO, organizacji zrzeszających pracodawców Liczba osób: partnerzy zagraniczni (Niemcy, Litwa, Szwecja) – po około 10 osób z wymienionych krajów (w tym przedstawiciele samorządów, przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu, przedstawiciele NGO), przedstawiciele UM Rumia/lokalni przedstawiciele organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu – ok 10 uczestniczy w wyjeździe studyjnym. Liczba organizacji: po 2-3 organizacje działające w regionach miast partnerskich - działające dla i na rzecz przedsiębiorców IV. Muzyczne korzenie wspólnej Europy – muzyka łączy serca i Europę – seminarium kończące projekt, podsumowujące działania w projekcie. Wydarzenie organizowane przy okazji odbywającego się w Rumi Festiwalu Międzynarodowej Muzyki Religijnej. Termin realizacji: październik 2017 r. Tematyka: 1.Wspólne korzenie muzyki europejskiej 2.Muzyka regionalna, tradycja i kultura muzyczna w Europie 3.W jaki sposób samorządy wspierają rozwój kultury w regionie 4.Wydarzenia muzyczne w regionach Zaproszeni goście: 1.Przedstawiciele krajów partnerskich, np. z samorządów-wydziały ds. kultury; organizacje związane z szerzeniem kultury muzycznej w regionie 2.Przedstawiciele partnerów, uczestnicy Festiwalu Międzynarodowej Muzyki Religijnej 3.Organizacje, stowarzyszenia związane z kulturą muzyczną, np. regionalne stowarzyszenia muzyki kaszubskiej Liczba osób: partnerzy zagraniczni i polscy – po około 5-6 osób Liczba organizacji: uczestnicy Festiwalu – ok 10 organizacji po ok 2 os. z każdej, regionalne organizacje/stowarzyszenia – ok. 15-20 osób Zaproszone organizacje regionalne: 1.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 2.Chóry regionalne EN The Rumia Municipality would like to cordially invite you to participate in a project co-financed by the European Union under the „Europe for Citizens” programme, Strand 2: Democratic engagement and civic participation, Measure 3.2.2 Networks of Towns. Realisation period: 01.07.2016 – 31.12.2017 Leader: Rumia Municipality Partners: Germany, Sweden, Lithuania, Latvia Estonia, Russia, Belarus, Poland. Project goal: 1. Creating new solutions, e.g. in relation to cooperation of NGOs, including sports organisations, employers/entrepreneurs 2. Strengthening the cooperation of local authorities (partners) of the project The project envisages 4 events: I. Debate: Common Europe Realisation period: 10-11.09.2016 Theme: 1. debate on the future of Europe – methods of building a more democratic Union, engagement of citizens in the development of the region and the EU, strengthening of the social, economic and political unity 2. civic budgets 3. cooperation with NGOs, sports organisations [and] local authorities 4. sport 5. regional safety 6. development of entrepreneurship in the region Basketball tournament at the end of the debate: Fair Play Game for Europe: - teams from all partner countries (12 persons from each team) – fair play tournament Number of persons – citizens, invited guests from the region, partners, employee representatives, NGO representatives, institutions maintaining safety and order of the locality, local cooperation of the NGOs with the self governing localities, cultural institutions, sports organisations – debate for crc. 150 persons. Number of organisations – self governing body plus 2-3 organisations from each country; number of persons – crc. 20 persons from partnership cities Organisations invited – representatives from invited town halls, representatives from NGOs, representatives of employers (local/regional and partners) II. Cooperation market Realisation period: 02.2017 Theme: 1. EU rules and directives relating to conducting business outside of the home country; regulations relating to import/export within the EU boundaries and outside – seminar /lecture/ 2. National regulations relating to conducting business in partnership countries and Poland – lecture 3. Economic zones, [industrial, types of business] – presentation from local governing bodies/or representatives of employer organisations in the partner country regions 4. Exchange of experiences relating to development of industry and economy between the partners 5. Establishing cooperation between companies operating in the Leader’s and Partners’ countries (regions) – cooperation market, best practice exchange market, establishment of cooperation Guests invited: 1. Representatives of partner countries, e,g, from self governing bodies – departments for enterprise, supporting local companies; organisations/associations of entrepreneurs and employers operating in the regions 2. Local organisations supporting business, organisations surrounding business, commerce-trade chambers, associations of employers, entrepreneurs 3. Local and regional representatives of companies, companies operating in the region intending to establish cooperation with international companies Number of persons: international partners – crc. 15-30 ppl each from countries noted (including representatives for self governing bodies, representatives of [business], representatives of companies operating in the region intending to establish cooperation) Number of organisations: 2-3 organisations operating in the regions of the partner cities operating for and on behalf of entrepreneurs III. Study excursion – an excursion to one of the partnership countries e.g. Lithuania or Sweden, where local governing body will attempt a task demonstrating development of their local enterprise and cooperation of local authorities with local organisations, Goal: establishing common solutions related to development of local business and cooperation between the localities and local NGOs. Establishing cooperation and signing of letters of intent between local organisations/associations Realisation period: 06/07 2017 (min 3 day excursion) Theme: 1. Cooperation between local governing bodies and local entrepreneurs 2. Cooperation between local governing bodies and local organisations acting for local society 3. Solving of problems related to local urban planning, creation of attractive conditions for enterprise development Guests invited: 1. Representatives from partnership countries, e.g. from self governing bodies – departments for enterprise, cooperation with NGOs 2. NGO representatives, organisations associating employers Number of persons: international partners (Germany, Latvia, Sweden) – each crc. 10 persons from countries noted (including representatives from local governing bodies, representatives from [business], NGO representatives), representatives of the Rumia Town Hall/local representatives of NGOs and [business] – crc. 10 participating in the study excursion. Number of organisations: 2-3 organisations operating in the regions of partner cities – operating for and on behalf of entrepreneurs IV. Musical roots of modern Europe – music brings together hearts and Europe – seminar ending the project, summarising the events of the project. Event organised in conjunction with the International Religious Music Festival in Rumia Realisation period: 10.2017 Theme: 1. Common roots of European music 2. Regional music, tradition and music culture in Europe 3. How local authorities support cultural development on the region 4. Music events in the regions Guests invited: 1. Representatives from partner countries, e.g. from self governing bodies – departments for culture; organisations related to spreading music culture in the region 2. Partner representatives, participants of the International Religious Music Festival 3. Organisations, associations associated with music culture, e.g. regional society for Kashubian music Number of persons: international and Polish partners – crc. 5-6 persons each Number of organisations: Festival participants – crc. 10 organisations each crc. 2 ppl, regional organisations/societies – crc. 15-20 persons Invited regional organisations: 1. Kashubian-Pomeranian Association 2. Regional choirs

Komentarz aplikującego

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close