Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego (Comenius Foundatio)

Dane kontaktowe

Flory 1/8 Warszawa Polska
http://www.frd.org.pl
tel:
fax:
email:

Osoba kontaktowa

Dominik Kmita [email protected]; [email protected] 228811580

Informacja o organizacji

The Comenius Foundation for Child Development was established in 2003 to create the best conditions for children in the early years. We aim to provide equal opportunities for children to help them grow into open-minded individuals. We have introduced innovative systemic and legal arrangements. We offer a wide variety of effective childcare programmes. We operate large-scale projects because we know that investing in children means a better future for all of us. Fundacja Rozwoju Dzieci powstała w 2003 roku, by stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki już na wczesnym etapie rozwoju i edukacji. Naszym celem jest wyrównywanie szans dzieci, by stały się światłymi ludźmi. Proponujemy rozwiązania systemowe i prawne, mamy sprawdzoną ofertę różnorodnych form pracy z dziećmi. Prowadzimy projekty na dużą skalę, bo wiemy, że inwestycja w dzieci to lepsza przyszłość nas wszystkich.

 

Komponent/działanie, którego partnerstwo dotyczy

Komponent 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Zakres tematyczny projektu

Wartości europejskie

Ramy czasowe projektu

01-08-2017 – 31-05-2018

Rola partnera w projekcie

Partner

Opis projektu

Pomysł Wymiana dobrych praktyk i wypracowanie rekomendacji dla samorządów i osób zarządzających placówkami dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz programu zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego dotyczących integracji dzieci z rodzin migranckich/uchodźczych w tych placówkach. Uzasadnienie Wyzwaniem dla dzisiejszej Europy jest masowy napływ migrantów i uchodźców. Rządy i obywatele poszczególnych państw, a także całej wspólnoty, usiłują wypracować rozwiązania korzystne zarówno dla krajów, UE, jak i migrantów/uchodźców. Liczne doniesienia medialne stworzyły negatywny obraz migranta/uchodźcy, co przyczyniło się do pogłębienia rozdziału między obywatelami UE a przybyszami z innych krajów. Migrantom/uchodźcom często trudno jest zintegrować się z lokalną społecznością kraju, do którego przybyli, co może pogłębiać gettyzację, izolację od lokalnych mieszkańców. Dzieci również ponoszą konsekwencje tych napięć. Poprzez nasze działania chcemy: promować dobre praktyki programów integrujących dzieci z rodzin migranckich/uchodźczych oraz uświadamiać rodziców, nauczycieli, władze placówek oraz władze samorządowe w kwestiach tolerancji i integracji (edukacja międzykulturowa). Wierzymy, że im wcześniej zacznie się wspierać dzieci i rodziny migranckie/uchodźcze oraz środowisko, w którym żyją tym bardziej pogłębiona będzie integracja lokalnej społeczności, co zmniejszy liczbę konfliktów i poprawi jakość życia całej społeczności. Cele Naszym celem jest wypracowanie rekomendacji i integracyjnego programu pracy w przedszkolach z dziećmi i rodzinami migranckimi/uchodźczymi. Rekomendacje i program będą promować wzajemne zrozumienie i tolerancję, przyczyniając się w ten sposób do rozwijania pełnej szacunku, dynamicznej i wieloaspektowej tożsamości europejskiej. Cele ogólne zgodne z programem • przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią i jej różnorodnością przez obywateli Unii, • promowanie obywatelstwa europejskiego. Cele szczegółowe zgodne z programem • pogłębianie świadomości obywatelskiej w zakresie wspólnych wartości oraz celu Unii, którym jest wspieranie pokoju, unijnych wartości i dobrobytu jej narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenia sieci kontaktów, • promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii. Międzynarodowy charakter realizujemy poprzez • porównanie różnych krajowych punktów widzenia poprzez oddanie głosu bezpośrednio osobom pochodzącym z różnych państw, • projekt jest opracowywany i realizowany w ramach współpracy organizacji partnerskich pochodzących z różnych państw uczestniczących, • rozpowszechnianie wyników projektów w różnych państwach, docierając tym samym pośrednio do europejskiej publiczności. Tematyka projektu ma charakter międzynarodowy, ale jednocześnie, działania projektowe kładą nacisk na działania lokalne, w konkretnych społecznościach i placówkach. Działania projektu (spotkania z pracownikami placówek, rodzicami, dziećmi, debaty, dystrybucja broszury z rekomendacjami) będą docierały do obywateli w ich życiu codziennym i odnosiły się do kwestii, które są istotne z ich punktu widzenia. Działania przed projektem 1. Opracowanie koncepcji i budżetu i przesłanie do Fundacji Ocalenie 2. Wytypowanie 3 NGO z krajów partnerskich z UE 3. Przesłanie organizacjom koncepcji 4. Zgłoszenie chęci uczestnictwa 5. Dopracowanie koncepcji z partnerami 6. Złożenie wniosku Działania w projekcie 1. Wizyty w placówkach edukacyjnych, które skutecznie wdrażają programy integrujące dzieci z rodzin migranckich/uchodźczych. 1.1. Spotkania z nauczyciel(k)ami wdrażającymi programy + ankiety z jakimi problemami się borykają, jakie wyzwania, co ułatwia pracę z dziećmi i rodzinami migranckimi/uchodźczymi. 1.2. Spotkania z dziećmi i rodzicami migranckimi/uchodźczymi (uwzględnienie potrzeby włączenia słabiej reprezentowanych grup, obywateli w mniej korzystnym położeniu). 1.3. Spotkania z władzami placówek. 1.4. Spotkania z władzami gmin/jednostek administracyjnych, na terenie których wdrażane są programy. 1.5. Debaty publiczne. 2. Wypracowanie rekomendacji dla władz samorządowych. 3. Wypracowanie rekomendacji dla władz placówek. 4. Wypracowanie programu integrującego dzieci i rodziny migranckie/uchodźcze dla przedszkoli. 5. 1 spotkanie robocze w trakcie wypracowywania rekomendacji. 6. Wolontariat 3 osób z każdego kraju w placówce wspierającej integrację dzieci i rodzin migranckich/uchodźczych – przetestowanie roboczych programów i rekomendacji. 7. 1 broszura z rekomendacjami (online i w papierze, 5 wersji językowych – 4 kraje + angielski) 8. Konferencja podsumowująca projekt. Harmonogram Sierpień 2017 – szczegółowy harmonogram projektu, wybór dat wizyt Wrzesień 2017 – pierwsza wizyta studyjna Październik 2017 – druga wizyta studyjna Październik 2017 – styczeń 2018 – wypracowanie rekomendacji i programu + spotkanie robocze Luty 2018 – wolontariat w placówkach – test rekomendacji i programu Luty – kwiecień 2018 – opracowanie ostatecznych rekomendacji i programu, opracowanie broszury Maj 2018 – konferencja podsumowująca Podsumowanie • 4 kraje (5 organizacji, w tym 2 z Polski) • 3 osoby z każdego kraju (12 osób) • 2 wizyty studyjne w krajach, gdzie wdrażane są programy integracji dzieci z rodzin migranckich/uchodźczych (2 wizyty) • Podczas każdej wizyty – 2 wydarzenia – wizyta w placówce + spotkania (30 osób) oraz debata publiczna (50 osób) (4 wydarzenia, 160 uczestników). • 1 spotkanie robocze (12 uczestników) • 12 wolontariatów w przedszkolach (3 osoby x 4 kraje x 20 godzin) • 1 broszura rekomendacyjna (udostępniana online i w papierze) dotrze do przynajmniej 300 osób w każdym kraju (lista wysyłki + statystyki pobrań) • 1 konferencja podsumowująca (50 uczestników) Europe for citizens Idea The exchange of what is considered best practice, and the making of recommendations for local governments and for people managing kindergartens. Also, establishing courses on the integration of children from refugee/migrant backgrounds in said kindergartens for kindergarten teachers. Reason The massive influx of refugees and migrants is a challenge for present day Europe. Governments and citizens of each individual country and the Union are trying to establish solutions to this challenge to suit countries involved, the EU and refugees/migrants. Many different news headlines show refugees/migrants in a very negative light which has led to further separation between people of the EU and newcomers from different countries. It is often difficult for refugees/migrants to integrate with local communities which increases their isolation. Children are also affected by these tensions. Through our work, we would like to achieve the following: promote best practice integrating children from refugee/migrant families and also enlighten parents, teachers, boards of management and local governments on the topics of tolerance and integration (multicultural education). We believe that the earlier we start supporting children and families from refugee/migrant backgrounds the better the integration with local communities will be, which will minimize conflicts and will improve the quality of life for the whole society. Aims Our aim is to make recommendations and to establish an integrational work program with children and families from refugee/migrant backgrounds in kindergartens. These recommendations, and this program will promote mutual understanding and tolerance, leading to the development of respectful, dynamic and multifaceted European identity. Overall aims of the programs • contributing to the better understanding by EU citizens of the issues of the EU, and its diversities, • promoting European citizenship. Specific aims of the programs • enhancing citizen awareness on the topic of mutual qualities and the EU goal, which is supporting peace, EU qualities and prosperities of its nations. This can be achieved through debates, reflections and creating contact networks, • promoting possibilities for social and multicultural involvement and a volunteer force throughout the entire EU. Multinational character is being accomplished by: • comparing different points of view from different countries by allowing people from various countries to have their say, • the project is created and is brought into effect by the cooperation of partner organizations from the various countries taking part, • distributing the results of the projects in various countries, which can be received directly by the European public. More info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en The theme of the project has a multinational character but at the same time project operations put an emphasis on local activities in specific areas and bodies. Citizens will receive project operations (meetings with institution workers, parents, children, debates, brochure distribution) in their daily life. These operations will relate to matters that are relevant from their point of view. Project activities 1. Visits to educational institutions which effectively implement programs that integrate children from refugee/migrant families. 1.1. Implementation meetings with teachers + questionnaires including problems they have, what challenges they have, what helps in their work with children and parents from refugee/migrant families. 1.2. Meetings with children and parents from refugee/migrant families (to take into account the need to include groups of people who are not well represented or are underprivileged) 1.3. Meetings with the management of the kindergarten. 1.4 Meeting with the local government/administration in the areas where the programs are being run. 1.5 Public debates. 2. Working on recommendations for local government. 3. Working on recommendations for kindergarten management. 4. Working on an integration program for migrants/refugees at kindergartens. 5. Work meetings while in the course of putting together recommendations. 6. Three volunteers from each country to co-ordinate the integration of migrant/refugee families and children - testing of the work programs and recommendations. 7. One brochure with recommendations (online and in paper, 5 language versions English and 4 other languages). 8. A conference summarizing the project. Schedule January 2017 – detailing of project program, visit dates announced September 2017 – first study visit October 2017 – second study visit October 2017 till January 2018 – work being carried out on program recommendations and work meetings February 2018 – volunteers in place at the kindergarten - testing of program and recommendations February - April 2018 – working on the final recommendations and program and working on brochures May 2018 – conference summarizing the project To sum up • 4 countries (5 organizations, 2 of them from Poland) • 3 people from each country (12 in total) • 2 study visits to countries where the program involving the integration of children whose parents are immigrants or refugees is implemented (2 visits) • During each visit - 2 events - visit to the kindergarten + meetings with teachers, children and parents (30 people) as well as public debates (50 people) (4 events 160 participants) • 1 work meeting (12 participants) • 12 volunteers in kindergartens (3 people x 4 countries x 20 hours) • 1 brochure (online and in paper) sent to at least 300 people in each country (list of recipients + statists to be announced) • 1 conference to summarize the program (50 participants) • Total budget is max. 35 000 € (if there are 4 countries involved)

Komentarz aplikującego

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close