Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Europejskie Centrum Młodzieży

Dane kontaktowe:

Mazowiecka 11/49
Warszawa, Polska
Tel: 426171388
http://ecm.edu.pl/

Osoba kontaktowa

Adam Kazimierczak
[email protected]
426171388

Informacje:

Informacje o organizacji:

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży jest pozarządową, organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju wymiany między polską a zagraniczną młodzieżą. Udzielamy pomocy instytucjom edukacyjnym i organizacjom non-profit oraz nieformalnym grupom młodzieży w zakresie działań związanych z interkulturowymi kompetencjami, rozwojem umiejętności oraz wdrażaniem różnych form edukacji pozarządowej w zależności od aktualnych potrzeb. Europejskie Centrum Młodzieży (ECM) wspiera młodzież w obszarach wolontariatu, budowania społeczeństwa obywatelskiego i edukacji pozaformalnej. Europejskie Centrum Młodzieży promuje również partnerstwo strategiczne pomiędzy polskimi edukatorami a instytucjami edukacyjnymi. ECM to instytucja szkoleniowa, posiadająca nowoczesną i bogatą infrastrukturę, bazę profesjonalnych facylitatorów, wykwalifikowaną kadrę oraz niezbędne umiejętności i doświadczenie do tworzenia obrazu nowoczesnej, zunifikowanej i zorientowanej na przyszłość Europy. Cele przyświecające organizacji, realizowane są przez różnorodne aktywności, których szeroki wachlarz wynika z oddania inicjatywy w ręce młodzieży. Potwierdzają to inicjatywy podejmowane w ostatnich latach działalności ECM, m.in. w obszarach: rozwoju demokracji lokalnej, przedsiębiorczości społecznej, wolontariatu i odkrywania tożsamości regionalnej. Od początku istnienia, czyli od 1998 roku, Stowarzyszenie zorganizowało dla setek młodych ludzi: wymiany młodzieży, szkolenia, spotkania z wolontariatem i różne akcje wspierające lokalne inicjatywy. Beneficjentami realizowanych projektów jest zarówno młodzież szkół średnich (stale współpracujemy z kilkudziesięcioma zespołami szkół). Przez lata aktywnej działalności zbudowaliśmy sieć stałego partnerstwa z podmiotami zagranicznymi (organizacjami z ponad dziesięciu krajów europejskich). Szczególne miejsce wśród proponowanych działań, od początku funkcjonowania organizacji zajmują aktywności w zakresie organizowania wymian młodzieżowych. Do tej pory zrealizowała kilkadziesiąt wymian młodzieży, szkoleń i seminariów. Podczas tych projektów poruszano min. takie tematy jak: - przyszłość Unii Europejskiej, - przedsiębiorczość młodzieży, - udział młodych w demokracji, - wyłączenie społeczne, - edukację młodzieży i dorosłych - szkolenia dla edukatorów młodzieży i dorosłych, - wolontariat lokalny jak i międzynarodowy, - ekonomia społeczna. Naszym celem jest wyposażyć edukatorów i młodzież w odpowiednie narzędzia, które ułatwią im znalezienie odpowiedzi na ważne pytania, takie jak „jak to jest uczyć się i żyć w innym kraju, szczególnie o wielokulturowym społeczeństwie”. Pomagamy zwiększyć ich szanse na zatrudnienie oraz stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Wśród form edukacji nieformalnej i pozaformalnej stosowanych przez Europejskie Centrum Młodzieży można wyróżnić: wymiany młodzieży, warsztaty, projekty językowe, zajęcia terenowe, jak również liczne krajowe i międzynarodowe wydarzenia. Inna forma naszej działalności powiązana jest z doskonaleniem zawodowym edukatorów z całej Polski, które skupia się w szczególności na rozwijaniu umiejętności interkulturalnych w zakresie prawa oświatowego, pozyskiwania funduszy unijnych na wprowadzanie nowoczesnych technologii do szkół oraz kreowania wizerunku szkoły na rynku europejskim. Podstawowa myśl, która przyświeca Europejskiemu Centrum Młodzieży, może być streszczona w następującym stwierdzeniu: mieszkamy w jednej Europie, gdzie nie ma miejsca na podziały, wyznajemy podobne wartości, a naszym wspólnym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich obywateli. Mocno wierzymy, że może on być osiągnięty tylko wtedy, gdy mieszkańcy Europy będą się wzajemnie rozumieć. Pociąga to za sobą długi proces ciągłych zmian w wymiarze wirtualnym oraz fizycznym. dzisiejszych czasach, wzajemne zrozumienie i kompetencje interkulturowe są ważniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości, ponieważ pozwalają ujrzeć przyczyny niektórych z dzisiejszych problemów, takich jak kryzys migracyjny. Źródeł rasizmu czy dyskryminacji możemy szukać w kulturowych, socjokulturowych i etnicznych różnicach. Nie ma edukacji bez wizji, która inspiruje, pobudza do działania – wizji przekonującej w swoich teoretycznych podstawach, a przemawiającej w praktyce- która zachęca i podtrzymuje w codziennej pracy.

Komponent/działanie, którego partnerstwo dotyczy:

Komponent 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Zakres tematyczny:

Dialog międzykulturowy
Edukacja dla pokoju
Społeczeństwo obywatelskie
Społeczne zaangażowanie
Wartości europejskie
Zaangażowanie demokratyczne

Rola partnera:

Partner

Opis projektu:

Projekt, w którym Europejskie Centrum Młodzieży weźmie udział opiera się na promowaniu solidarności w czasach kryzysu, wzmacnianiu i zachęcaniu do dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, jak i zwalczaniu stygmatyzacji migrantów i grup mniejszości narodowych. Projekt poruszy najważniejsze z pojawiających się problemów, które partnerzy obserwują w swoim codziennym środowisku pracy podczas kryzysu COVID-19, pochodząc z wielu kulturowych, lingwistycznych i religijnych środowisk, jak również ze środowisk narzucających mniejsze szanse rozwoju, dla migrantów i mniejszości narodowych. Te problemy dotykają europejskich obywateli w wielu różnych sytuacjach. Nawet teraz, w czasie trwania pandemii COVID-19, problemy i zmartwienia przeciętnego obywatela nie uległy zmianie, zyskując jedynie na dodatkowym obciążeniu.

The project we aim to partake is about promoting solidarity in times of crisis, fostering intercultural dialogue and mutual understanding, and combating the stigmatization of migrants and minority groups. The project will tackle the most pressing, emerging issues, which partners observe in their daily work during the time of the COVID-19 crisis, coming from many different cultural, linguistic, and religious backgrounds, also from environments rendering fewer chances, migrants and minorities. These issues are concerning European citizens in many ways. Even now, during the time of the COVID-19, the set of troubles and issues has not changed, if anything, the pressing issues from the time before did only get an additional weight to themselves.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close