Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

Dane kontaktowe:

Sienkiewicza 19
Słupsk, Polska
Tel: +48 59 840 29 20
http://www.cio.slupsk.pl

Osoba kontaktowa

Inga Kawałek
[email protected]
+48 509 209 757

Informacje:

Informacje o organizacji:

Centre for Citizens' Initiatives (pl: CIO) is an association supporting civil society, supporting other NGOs, informal groups and citizens in public participation, organizing themselves to be active as the citizens and members of NGO; CIO organises trainig, advisory, information support, networking, offers small grants, cooperates with selfgovernment at local and regiona level. CIO also supports social economy, offering educational, advisory and financial support for social enterprises.

Komponent/działanie, którego partnerstwo dotyczy:

Komponent 2.2. Sieci miast
Komponent 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Zakres tematyczny:

Społeczeństwo obywatelskie
Społeczne zaangażowanie
Wartości europejskie
Współpraca miast
Zaangażowanie demokratyczne

Rola partnera:

Partner

Opis projektu:

• promowanie zaangażowania społecznego i solidarności: ◦ wymiana informacji pomiędzy partnerami z różnych krajów o możliwym zaangażowaniu społecznym mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem czasu kryzysu ◦ promowanie dobrych przykładów solidarności i zaangażowania obywatelskiego – poprzez przygotowanie przez obywateli reportaży o ich zaangażowaniu w działania społeczne i publiczne, takie jak np.: działania i wolontariat na rzecz potrzebujących, zaangażowanie na szczeblu samorządu lokalnego, wykorzystanie instrumentów partycypacji społecznej, solidarność z imigrantami, edukacja obywatelska, przeciwdziałanie eurosceptyzymowi, ekstremizmom i rasizmowi, itp. ◦ wymiana rodzin zaangażowanych w działania społeczne, dialog międzykulturowy, ruchy antydyskryminacyjne • stymulowanie i organizowanie refleksji i debat poświęconych wyzwaniom związanym z eurosceptycyzmem, ekstremizmami i rasizmem w Europie ◦ organizacja festiwalu reportażu o tematyce spójnej z głównymi tematami projektu pozwalającego na projekcję wybranych profesjonalnych i amatorskich reportaży z różnych krajów oraz reportaży zrealizowanych przez uczestników projektu ◦ organizacja debat i spotkań z przedstawicielami grup dyskryminowanych, działaczy organizacji antydyskryminacyjnych, osób zaangażowanych społecznie, itp. • stymulowanie bezpośredniego zaangażowania obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami Programu ◦ współpraca z europarlamentarzystami w celu upowszechniania wiedzy o możliwościach bezpośredniego wpływania przez obywateli UE na polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu i podnoszenia świadomości o znaczeniu tego wpływu ◦ wypracowanie skutecznych metod zbierania opinii obywateli i ich konfrontacji - realizacja warsztatów w celu wypracowania praktycznych metod zbierania opinii obywateli w sposób oddolny z wykorzystywaniem serwisów społecznościowych, internetowych narzędzi badania opinii, lokalnych mediów oraz metod zwiększania udziału obywateli w procesach decyzyjnych

Possible themes of project/activities under the Networks of Towns component: 1. promoting social involvement and solidarity: ◦ exchange of information between partners from different countries about the possible social involvement of inhabitants, with particular emphasis on the time of crisis ◦ promoting good examples of solidarity and civic involvement - by preparing reportages on citizens’ involvement in social and public activities, such as activities and volunteering for the needy, involvement at the level of local selfgovernment, the use of instruments of social participation, solidarity with immigrants, civic education, counteracting euroscepticism, extremism and racism, etc. ◦ exchange of families involved in social activities, intercultural dialogue, anti-discrimination movements 2. stimulating and organizing reflections and debates on the challenges of euroscepticism, extremism and racism in Europe ◦ organization of a reportage festival on the topics connetected with the main topics of the project allowing the projection of selected professional and amateur reportages from various countries as well as reportages made by project participants ◦ organization of debates and meetings with representatives of discriminated groups, activists of anti-discrimination organizations, socially involved persons, etc. 3. stimulating direct involvement of citizens in the process of shaping the Union's policy in areas related to the Programme's objectives ◦ cooperation with MEPs to disseminate knowledge about the possibilities for EU citizens to directly influence Union policies in areas related to the program objectives and raise awareness of the importance of this impact ◦ developing effective methods of collecting citizens 'opinions and their confrontation - workshops to develop practical methods of collecting citizens' opinions in a bottom-up manner using social networking sites, online opinion polls, local media and methods to increase citizen participation in decision-making processes

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close