Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Ogólne zasady finansowania

Ogólne zasady finansowania

Do dofinansowania przyznanego w ramach programu „Europa dla obywateli” stosują się zasady obowiązujące dla wszystkich dotacji z budżetu Unii Europejskiej, regulacje prawne UE i krajowe oraz ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

Kwota dotacji

W Komponencie 1. Pamięć o przeszłości Europy oraz w Działaniach: 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, dofinansowanie przyznawane jest w dwóch transzach – na początku i po zakończeniu realizacji projektu; w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast ma ono formę refundacji.

Kwota określona w decyzji o udzieleniu dotacji (lub – w przypadku krajów spoza UE – umowie finansowej) jest kwotą maksymalną, która nie może zostać zwiększona. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA określa kwotę końcowej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie sporządzonego przez niego sprawozdania końcowego z realizacji działań projektowych.

Ryczałt

Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Europa dla obywateli” przyznawane jest w formie ryczałtu.

Stawki ryczałtowe dla Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy oraz dla Działań 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Całkowita kwota dotacji jest sumą ryczałtów przypadających na poszczególne wydarzenia, których koszt oblicza się na podstawie liczby uczestników i liczby krajów reprezentowanych podczas spotkania. Ze środków z programu “Europa dla obywateli” można pokryć koszty podróży i noclegów; wynajmu sal z wyposażeniem technicznym, tłumaczeń; komunikacji/promocji i upowszechniania; koszty koordynacji w przypadku udziału wielu podmiotów oraz niezbędnego do wykonania poszczególnych zadań personelu.

Dodatkowo, w przypadku Komponentu 1. Pamięć europejska i Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, do budżetu projektu doliczyć można koszt działań przygotowawczych (badań, analiz, spotkań z ekspertami, tworzenia narzędzi internetowych i komunikacyjnych) obliczany na podstawie ogólnej liczby osób w nich uczestniczących.  

 Liczba uczestników
Liczba krajów25/5051/7576/100101/125126/150151/175176/200201/225226/250251/275276/300> 300
1-312 600 €15 120 €17 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €37 800 €
4-615 120 €17 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €40 320 €
7-917 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €42 840 €
10-1220 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €45 360 €
13-1522 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €47 880 €47 880 €
>1525 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €47 880 €50 400 €50 400 €
Tabela 1: Stawki ryczałtowe w Komponencie 1. Pamięć o przeszłości Europy; oraz w Działaniach 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Ryczałt na Działania przygotowawcze – tylko w ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy oraz Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Ze środków z programu “Europa dla obywateli” mogą zostać pokryte koszty podróży i noclegu oraz koszty badań i narzędzi IT; podstawą jest tu łączna liczba uczestników:

Ogólna liczba uczestników działań przygotowawczychRyczałt
≤ 52 270 €
> 5 i ≤ 105 290 €
> 10 i ≤ 157 560 €
> 1510 080 €
Tabela 2: Ryczałt na Działania przygotowawcze – w ramach projektów 1. Pamięć o przeszłości Europy oraz Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Stawki ryczałtowe dla Działania 2.1. Partnerstwo miast

Podstawą jest tu liczba zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do udziału w programie, innych niż kraj goszczący; ze środków przyznanych z programu “Europa dla obywateli” mogą zostać pokryte koszty podróży na projekt i noclegu zaproszonych uczestników:Liczba uczestnikówRyczałt
>17525 000 €
161/17524 190 €
146/16022 175 €
131/14520 160 €
116/130 18 145 €
101/11516 630 €
86/10014 615 €
71/8512 095 €
56/7010 080 €
41/557 560 €
25/405 040 €
Tabela 3: Stawki ryczałtowe dla Działania 2.1. Partnerstwo miast

Ogólne zasady finansowania

Do dofinansowania przyznanego w ramach programu „Europa dla obywateli” stosują się zasady obowiązujące dla wszystkich dotacji z budżetu Unii Europejskiej, regulacje prawne UE i krajowe oraz ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

Kwota dotacji

W Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w działaniach: 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, dofinansowanie przyznawane jest w dwóch transzach – na początku i po zakończeniu realizacji projektu; w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast ma ono formę refundacji.

Kwota określona w decyzji o udzieleniu dotacji (lub – w przypadku krajów spoza UE – umowie finansowej) jest kwotą maksymalną, która nie może zostać zwiększona. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA określa kwotę końcowej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie sporządzonego przez niego sprawozdania końcowego.

Ryczałt

Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Europa dla obywateli” przyznawane jest w formie ryczałtu.

Sprawdź jaką kwotę może otrzymać Twój projekt

Ryczałty w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu 2.3.

Działania przygotowawcze – w ramach projektu (1. Pamięć europejska i 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego)

Tabela 1: Ryczałty w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast

Podstawowe, ogólne zasady związane z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Europa dla obywateli":

Zasada współfinansowania

Dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu.

Zasada niedziałania wstecz

Tylko projekty rozpoczynające się lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpoczęte.

Zasada niełączenia dotacji

Tylko jedno dofinansowanie z budżetu UE na tę samą działalność.

Zasada niedochodowości

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach środków z programu “Europa dla obywateli”) dla projektów Pamięci europejskiej, Sieci miast oraz Projektów społeczeństwa obywatelskiego:

  • podróże i noclegi uczestników wydarzeń,
  • wynajem pomieszczeń z wyposażeniem, tłumaczenia ustne i pisemne,
  • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
  • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
  • personel niezbędny do wykonania poszczególnych zadań,
  • DLA KOMPONENTU 1. PAMIĘĆ EUROPEJSKA ORAZ DZIAŁANIA 2.3. PROJEKTY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO: działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.

Koszty kwalifikowalne (w ramach środków z programu “Europa dla obywateli”) dla projektów Partnerstw miast:

  • podróże i noclegi uczestników wydarzeń.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close