Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Kryteria przyznawania dotacji

Wnioski o dofinansowanie projektów są poddawane dokładnej ocenie pod względem zgodności z wymogami formalnymi programu, a następnie – zdolności finansowej i operacyjnej wnioskujących organizacji.

Zdolność finansowa

Zdolność finansowa oznacza, że wnioskodawca ma stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać działalność przez cały okres realizacji projektu. Wnioskodawca składa oświadczenie potwierdzające zdolność finansową. Stanowi ono załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie przekraczające 60 000 €
Ponadto, w przypadku wniosku o dotację przekraczającą kwotę 60 000€, zdolność finansowa będzie oceniana na podstawie składanego przez wnioskodawcę:
 • Formularza zdolności finansowej,
 • Oficjalnego sprawozdania finansowego za ostatni rok budżetowy, za który zamknięto rozliczenia, obejmującego:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • załączniki.
UWAGA: Weryfikacja zdolności finansowej nie ma zastosowania do organów publicznych.
Dodatkowe potwierdzenie zdolności finansowej
Jeżeli EACEA stwierdzi, że wymagana zdolność finansowa – oceniona na podstawie złożonych dokumentów – nie została potwierdzona lub nie jest wystarczająca, może:
 • zwrócić się o dodatkowe informacje,
 • zażądać gwarancji bankowej,
 • zaproponować decyzję o udzieleniu dotacji (umowę finansową w przypadku krajów niebędących członkami UE) nieobejmującą zaliczek,
 • zaproponować umowę o udzielenie dotacji/decyzję o udzieleniu dotacji obejmującą zaliczki płatne w ratach,
 • odrzucić wniosek.

Zdolność operacyjna

Zdolność operacyjna oznacza, że wnioskodawca posiada niezbędne kompetencje i motywację do realizacji wnioskowanego projektu. 

Jest ona oceniana na podstawie doświadczenia wnioskodawcy w zarządzaniu projektami w danej dziedzinie, wykazywanej w odpowiedniej sekcji formularza wniosku. Wnioskodawca razem z wnioskiem o dofinansowanie składa oświadczenie, a w przypadku wniosku o dotację przekraczającą kwotę 60 000 €, Agencja Wykonawcza (EACEA) może wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających.

Ocena jakości

Kwalifikujące się wnioski analizuje Komitet Oceniający, w którego skład wchodzą urzędnicy Komisji Europejskiej i EACEA. Jego praca polega na ocenie jakości kwalifikujących się wniosków, a w szczególności – ich zgodności z celami programu “Europa dla obywateli (zakładka “O programie”).

Na podstawie wyniku oceny i dostępnych środków budżetowych, Komitet Oceniający proponuje wykaz projektów, które otrzymają dotację.

Następujące kryteria mają zastosowanie przy ocenie jakości wszystkich projektów:

Procent możliwych do zdobycia punktów

30%

Spójność z celami programu i danym Komponentem programu:

Cele złożonego projektu wpisują się w ogólne i szczegółowe cele programu “Europa dla obywateli”, a zagadnienia, których dotyczy składany projekt, uwzględniają roczne priorytety programu.

Proponowane działania projektowe i oczekiwane ich rezultaty powinny przyczyniać się do realizacji celów programu “Europa dla obywateli”, danego Komponentu programu oraz wpisywać się w założenia programu.

35%

Jakość planu działań projektu:

Proponowane działania muszą być odpowiednie dla zrealizowania potrzeb i celów projektu.

Proponowane działania, metody pracy i przedsięwzięte środki są adekwatne do postawionych celów projektu.

Efektywność: rezultaty działań powinny zostać osiągnięte przy racjonalnych kosztach.

Projekty muszą w jasny sposób wykazywać wymiar europejski (tj. zagadnienia realizowane w projektach w ramach Komponentu 1. muszą pobudzać do refleksji nad historią Unii Europejskiej i wartościami ponadnarodowymi, zaś projekty realizowane w Komponencie 2. muszą aktywnie włączać obywateli Unii Europejskiej w życie publiczne i polityczne).

Projekty angażują do współpracy zróżnicowane typy organizacji/instytucji (władze lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje badawcze itp.) lub rozwijają różnego typu działania (prowadzenie badań, edukacja pozaformalna, debaty publiczne, wystawy itd.) lub angażują obywateli ze zróżnicowanych środowisk zawodowych i społecznych.

Projekty wykorzystują nowe metody pracy lub proponują innowacyjne działania/rozwiązania.

15%

Upowszechnianie:

W projekcie zapewniono konieczne działania dla zapewnienia wykorzystania i upowszechnienia jego rezultatów.

Proponowany projekt ma zasięg szerszy niż ograniczony tylko do osób bezpośrednio w nim uczestniczących.

Powinien zostać opracowany realistyczny i praktyczny plan działań upowszechniających rezultaty projektu w celu ich efektywnego transferu i wymiany.

Wykorzystanie innowacyjnych kanałów e-uczestnictwa, jak media społecznościowe i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.

20%

Wpływ i zaangażowanie obywateli:

Liczba organizacji, uczestników i zaangażowanych państw powinna być na tyle duża, aby zapewnić prawdziwie wysoki zasięg proponowanego projektu.

Wpływ: preferowane będą projekty przyczyniające się do kształtowania agendy politycznej Unii Europejskiej.

Zrównoważenie: proponowane działania powinny być zrównoważone i skutkować osiągnięciem średnio- i długofalowych rezultatów.

Proponowane działania powinny stwarzać ich uczestnikom możliwość aktywnego zaangażowania się obywatelskiego i w poruszane w ramach projektu zagadnienia.

Powinna zostać zachowana równowaga wśród uczestników projektu – pomiędzy osobami już aktywnie działającymi w organizacjach/instytucjach a osobami jeszcze nie zaangażowanymi w działalność.

Projekty angażujące obywateli z niedostatecznie reprezentowanych grup lub mających mniejsze/ograniczone szanse.

TYLKO W PRZYPADKU projektów w ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy oraz Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego – organizacje angażują wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close