Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

DZIAŁANIE 2.2. Sieci miast

Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

Inicjatywy zgłaszane w tym Komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych. Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych projektów. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna.

Działanie 2.2. Sieci miast

Działanie 2.2. Sieci miast wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną – a więc wokół istotnych dla wszystkich partnerów – samorządów – zagadnień; mające na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Powinny łączyć różnorodne działania związane z wybraną przez partnerów tematyką oraz celami programu i jego priorytetami na dany rok; angażować określone grupy docelowe, a więc ekspertów, grupy obywateli i organizacje aktywne w danym obszarze, i mobilizować ich do działań; stanowić podstawę dla dalszej współpracy. W czasie trwania projektu powinny odbyć się co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których powinno uczestniczyć co najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów uczestniczących w programie, innych niż kraj goszczący – uczestników.

Wnioskodawcy

1. Rodzaj organizacji:
 • Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa,
 • Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych,
 • Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych,
 • Organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne.
2. Partnerzy:
 • Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa,
 • Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych,
 • Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych,
 • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
3. Partnerstwo:
 • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 4 kwalifikujących się krajów, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
 • W projekcie musi brać udział co najmniej 30% zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący,
 • W czasie trwania projektu, partnerzy muszą zorganizować co najmniej 4 wydarzenia.

Miejsce prowadzenia działań

 • Działania muszą być prowadzone w różnych krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.
 • W czasie trwania projektu muszą zostać zorganizowane co najmniej 4 wydarzenia.
 • Co najmniej 30% uczestników musi reprezentować kraje partnerstwa inne niż kraj goszczący.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności:

 • Dla projektów składanych do 3 marca: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 września roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 28 lutego roku następującego po upływie terminu składania wniosków.
 • Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosków.

Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące.

 

Rodzaj i wysokość dotacji

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących: Maksymalna kwota dotacji: 150 000 €.

 Liczba uczestników
Liczba krajów25/5051/7576/100101/125126/150151/175176/200201/225226/250251/275276/300> 300
1-312 600 €15 120 €17 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €37 800 €
4-615 120 €17 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €40 320 €
7-917 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €42 840 €
10-1220 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €45 360 €
13-1522 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €47 880 €47 880 €
>1525 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €47 880 €50 400 €50 400 €
Tabela 1: Stawki ryczałtowe w Komponencie 1. Pamięć o przeszłości Europy; oraz w Działaniach 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Koszty kwalifikowalne

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

 • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
 • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
 • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
 • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
 • personel bezpośrednio związany z działaniem.

Podstawowe, ogólne zasady związane z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Europa dla obywateli":

Zasada współfinansowania

Dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu.

Zasada niedziałania wstecz

Tylko projekty rozpoczynające się lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpoczęte.

Zasada niełączenia dotacji

Tylko jedno dofinansowanie z budżetu UE na tę samą działalność.

Zasada niedochodowości

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close