Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

DZIAŁANIE 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

Inicjatywy zgłaszane w tym Komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych. Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych projektów. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna.

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i jego priorytetami rocznymi. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, praktycznych rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem wniosków dotyczących polityk unijnych. Projekty powinny angażować jak najszerszą i liczna grupę obywateli i rozwijać ich międzynarodową współpracę.
Projekty w ramach Działania 2.3. powinny nawiązywać do priorytetów rocznych programu, promować solidarność i pracę na rzecz innych, zaangażowanie społeczne i wolontariat; ponadto ich obowiązkowymi elementami muszą być co najmniej dwa spośród następujących rodzajów działań:

 • promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,
 • gromadzenie opinii,
 • wolontariat.

Wnioskodawcy

1. Rodzaj organizacji:
 • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.
2. Partnerzy:
 • Samorządy terytorialne/władze regionalne,
 • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze,
 • Komitety i sieci miast partnerskich.
3. Partnerstwo:
 • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Miejsce prowadzenia działań

Działania muszą być prowadzone w krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności: Rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosku.

Maksymalny czas trwania projektu: 18 miesięcy.

Rodzaj i wysokość dotacji

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących:

 Liczba uczestników
Liczba krajów25/5051/7576/100101/125126/150151/175176/200201/225226/250251/275276/300> 300
1-312 600 €15 120 €17 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €37 800 €
4-615 120 €17 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €40 320 €
7-917 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €42 840 €
10-1220 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €45 360 €
13-1522 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €47 880 €47 880 €
>1525 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €47 880 €50 400 €50 400 €
Tabela 1: Stawki ryczałtowe w Komponencie 1. Pamięć o przeszłości Europy; oraz w Działaniach 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego Dodatkowe dofinansowanie można otrzymać na działania przygotowawcze w ramach projektu (badania, analizy, spotkania z ekspertami, tworzenie narzędzi internetowych i komunikacyjnych) – podstawą jest tu liczba uczestników:
Ogólna liczba uczestników działań przygotowawczychRyczałt
≤ 52 270 €
> 5 i ≤ 105 290 €
> 10 i ≤ 157 560 €
> 1510 080 €
Tabela 2: Ryczałt na Działania przygotowawcze – w ramach projektów 1. Pamięć o przeszłości Europy oraz Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego Obie kategorie – wydarzenia i działania przygotowawcze – łącznie składają się na wnioskowany budżet. Maksymalna kwota dotacji: 150 000 €.

 

Koszty kwalifikowalne

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

 • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
 • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
 • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
 • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
 • personel bezpośrednio związany z działaniem,
 • DLA DZIAŁAŃ 1 ORAZ 2.3: działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.
 

Podstawowe, ogólne zasady związane z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Europa dla obywateli":

Zasada współfinansowania

Dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu.

Zasada niedziałania wstecz

Tylko projekty rozpoczynające się lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpoczęte.

Zasada niełączenia dotacji

Tylko jedno dofinansowanie z budżetu UE na tę samą działalność.

Zasada niedochodowości

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close