Partnerstwo miast - Europa dla obywateli | Polski Punkt Kontaktowy

DZIAŁANIE 2.1 Partnerstwo miast

Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

Inicjatywy zgłaszane w tym komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych. Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych projektów. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna.

Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Działanie 2.1. Partnerstwo miast wspiera projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu „Europa dla obywateli”. Kilkudniowe (do 21 dni) spotkania obywateli i przedstawicieli współpracujących samorządów charakteryzują się szerokim zasięgiem (dotyczy to także mniejszych projektów) i różnorodnością prowadzonych działań. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście debaty obywateli na tematy związane z konkretnymi kwestiami z europejskiej agendy politycznej.

Wnioskodawcy i partnerzy

1. Rodzaj organizacji:
 • Miasta/władze miejskie,
 • Gminy (miejskie/wiejskie),
 • Komitety do spraw partnerstwa,
 • Inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.
2. Partnerstwo:
 • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą mieć formalnie udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej),
 • W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.

Miejsce prowadzenia działań

Działania muszą być prowadzone w krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności:

 • Dla projektów składanych do 1 marca: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 lipca roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu.
 • Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 stycznia do 30 września roku następującego po upływie tego terminu.

Maksymalny czas trwania projektu: 21 dni.

Rodzaj i wysokość dotacji

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do udziału w programie, innych niż kraj goszczący. Maksymalna kwota dotacji: 25 000 €.

 
Liczba uczestnikówRyczałt
>17525 000 €
161/17524 000 €
146/16022 000 €
131/14520 000 €
116/130 18 000 €
101/11516 500 €
86/10014 500 €
71/8512 000 €
56/7010 000 €
41/557 500 €
25/405 000 €
Tabela 1: Ryczałty w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast

Koszty kwalifikowalne

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

 • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
 • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
 • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
 • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
 • personel bezpośrednio związany z działaniem.
 

Podstawowe, ogólne zasady związane z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Europa dla obywateli":

Zasada współfinansowania

Dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu.

Zasada niedziałania wstecz

Tylko projekty rozpoczynające się lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpoczęte.

Zasada niełączenia dotacji

Tylko jedno dofinansowanie z budżetu UE na tę samą działalność.

Zasada niedochodowości

Nie dotyczy dotacji poniżej 60 000 Euro i opartych na kwotach ryczałtowych.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close