Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

W ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni.

Komponent ten obejmuje również działania dotyczące innych punktów zwrotnych i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy. Pierwszeństwo jest przyznawane działaniom, które promują tolerancję, wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy i pojednanie jako sposób wyjścia poza przeszłość i budowania przyszłości, i których celem jest w szczególności dotarcie do młodszego pokolenia. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna. Projekty w ramach tego komponentu powinny angażować różne rodzaje organizacji (samorządy terytorialne, NGO, instytuty badawcze itp.) lub rozwijać różne rodzaje działalności (badania, kształcenie pozaformalne, debaty jawne, wystawy itp.), bądź angażować obywateli pochodzących z różnych grup docelowych. Ponadto powinny być realizowane na poziomie międzynarodowym (tworzenie i prowadzenie ponadnarodowych partnerstw i sieci) lub posiadać wyraźny wymiar europejski. Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

Wnioskodawcy i partnerzy

1. Rodzaj organizacji:
 • Publiczne samorządy terytorialne / władze lokalne/regionalne,
 • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia ocalałych,
 • Organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze.
2. Partnerstwo:
 • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Projekt może być realizowany bez udziału partnerów zagranicznych, niezbędne jest jednak wykazanie europejskiego wymiaru planowanych działań.
 • Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

Miejsce prowadzenia działań

Działania muszą być prowadzone w krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 września roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 28 lutego roku następującego po upływie tego terminu. Maksymalny czas trwania projektu: 18 miesięcy.

Rodzaj i wysokość dotacji

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących:
 Liczba uczestników
Liczba krajów25/5051/7576/100101/125126/150151/175176/200201/225226/250251/275276/300> 300
1-312 600 €15 120 €17 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €37 800 €
4-615 120 €17 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €40 320 €
7-917 640 €20 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €42 840 €
10-1220 160 €22 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €45 360 €
13-1522 680 €25 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €47 880 €47 880 €
>1525 200 €27 720 €30 240 €32 760 €35 280 €37 800 €40 320 €42 840 €45 360 €47 880 €50 400 €50 400 €
Tabela 1: Stawki ryczałtowe w Komponencie 1. Pamięć o przeszłości Europy; oraz w Działaniach 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Dodatkowe dofinansowanie można otrzymać na działania przygotowawcze w ramach projektu (badania, analizy, spotkania z ekspertami, tworzenie narzędzi internetowych i komunikacyjnych) – podstawą jest tu liczba uczestników tych działań.
 
Obie kategorie – wydarzenia i działania przygotowawcze – łącznie składają się na wnioskowany budżet.
 
 
Ogólna liczba uczestników działań przygotowawczychRyczałt
≤ 52 270 €
> 5 i ≤ 105 290 €
> 10 i ≤ 157 560 €
> 1510 080 €
Tabela 2: Ryczałt na Działania przygotowawcze – w ramach projektów 1. Pamięć o przeszłości Europy oraz Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
 
Maksymalna łączna kwota dofinansowania: 100 000 €.

Koszty kwalifikowalne

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

 • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
 • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
 • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
 • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
 • personel bezpośrednio związany z działaniem,
 • DLA DZIAŁAŃ 1 ORAZ 2.3: działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.

Podstawowe, ogólne zasady związane z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Europa dla obywateli":

Zasada współfinansowania

Dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu.

Zasada niedziałania wstecz

Tylko projekty rozpoczynające się lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpoczęte.

Zasada niełączenia dotacji

Tylko jedno dofinansowanie z budżetu UE na tę samą działalność.

Zasada niedochodowości

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close