Ogólne zasady finansowania

Do dofinansowania przyznanego w ramach programu „Europa dla obywateli” stosują się zasady obowiązujące dla wszystkich dotacji z budżetu Unii Europejskiej, regulacje prawne UE i krajowe oraz ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

Kwota dotacji

W Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w działaniach: 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, dofinansowanie przyznawane jest w dwóch transzach – na początku i po zakończeniu realizacji projektu; w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast ma ono formę refundacji.

Kwota określona w decyzji o udzieleniu dotacji (lub – w przypadku krajów spoza UE – umowie finansowej) jest kwotą maksymalną, która nie może zostać zwiększona. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA określa kwotę końcowej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie sporządzonego przez niego sprawozdania końcowego.

Ryczałt

Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Europa dla obywateli” przyznawane jest w formie ryczałtu.

Ryczałty w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Całkowita kwota dotacji jest sumą ryczałtów przypadających na poszczególne wydarzenia, których koszt oblicza się na podstawie liczby uczestników i liczby krajów reprezentowanych podczas spotkania. Dodatkowo, w przypadku Komponentu 1. Pamięć europejska i Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, do budżetu projektu doliczyć można koszt działań przygotowawczych (badań, analiz, spotkań z ekspertami, tworzenia narzędzi internetowych i komunikacyjnych) obliczany na podstawie ogólnej liczby osób w nich uczestniczących.  

 Liczba uczestników
Liczba krajów25/5051/7576/100101/125126/150151/175176/200201/225226/250251/275276/300> 300
1-312 500 €15 000 €17 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €37 500 €
4-615 000 €17 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €40 000 €
7-917 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €42 500 €
10-1220 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €45 000 €
13-1522 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €47 500 €47 500 €
>1525 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €47 500 €50 000 €50 000 €
Tabela 1: Ryczałty w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Działania przygotowawcze – w ramach projektu (1. Pamięć europejska i 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego)

Podstawą jest tu łączna liczba uczestników:

Ogólna liczba uczestników działań przygotowawczychRyczałt
≤ 52 250 €
> 5 i ≤ 105 250 €
> 10 i ≤ 157 500 €
> 1510 000 €
Tabela 1: Działania przygotowawcze – w ramach projektu (1. Pamięć europejska i 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego)
Ryczałt w działaniu 2.1. Partnerstwo miast

Podstawą jest tu liczba zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do udziału w programie, innych niż kraj goszczący:Liczba uczestnikówRyczałt
>17525 000 €
161/17524 000 €
146/16022 000 €
131/14520 000 €
116/130 18 000 €
101/11516 500 €
86/10014 500 €
71/8512 000 €
56/7010 000 €
41/557 500 €
25/405 000 €
Tabela 1: Ryczałty w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast

Ogólne zasady finansowania

Do dofinansowania przyznanego w ramach programu „Europa dla obywateli” stosują się zasady obowiązujące dla wszystkich dotacji z budżetu Unii Europejskiej, regulacje prawne UE i krajowe oraz ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

Kwota dotacji

W Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w działaniach: 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, dofinansowanie przyznawane jest w dwóch transzach – na początku i po zakończeniu realizacji projektu; w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast ma ono formę refundacji.

Kwota określona w decyzji o udzieleniu dotacji (lub – w przypadku krajów spoza UE – umowie finansowej) jest kwotą maksymalną, która nie może zostać zwiększona. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA określa kwotę końcowej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie sporządzonego przez niego sprawozdania końcowego.

Ryczałt

Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Europa dla obywateli” przyznawane jest w formie ryczałtu.

Sprawdź jaką kwotę może otrzymać Twój projekt

Ryczałty w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu 2.3.

Działania przygotowawcze – w ramach projektu (1. Pamięć europejska i 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego)

Tabela 1: Ryczałty w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast

Podstawowe, ogólne zasady związane z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Europa dla obywateli":

Zasada współfinansowania

Dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu.

Zasada niedziałania wstecz

Tylko projekty rozpoczynające się lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpoczęte.

Zasada niełączenia dotacji

Tylko jedno dofinansowanie z budżetu UE na tę samą działalność.

Zasada niedochodowości

Nie dotyczy dotacji poniżej 60 000 Euro i opartych na kwotach ryczałtowych.

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

  • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
  • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
  • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
  • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
  • personel bezpośrednio związany z działaniem,
  • DLA KOMPONENTU 1. PAMIĘĆ EUROPEJSKA ORAZ DZIAŁANIA 2.3. PROJEKTY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO: działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".