Kryteria przyznawania dotacji - Europa dla obywateli | Polski Punkt Kontaktowy

Kryteria przyznawania dotacji

Wnioski o dofinansowanie projektów są poddawane dokładnej ocenie pod względem zgodności z wymogami formalnymi programu, a następnie – zdolności finansowej i operacyjnej wnioskujących organizacji.

Zdolność finansowa

Zdolność finansowa oznacza, że wnioskodawca ma stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać działalność przez cały okres realizacji projektu. Wnioskodawca składa oświadczenie potwierdzające zdolność finansową. Stanowi ono załącznik do wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie przekraczające 60 000 €
Ponadto, w przypadku wniosku o dotację przekraczającą kwotę 60 000€, zdolność finansowa będzie oceniana na podstawie składanego przez wnioskodawcę:
 • Formularza zdolności finansowej,
 • Oficjalnego sprawozdania finansowego za ostatni rok budżetowy, za który zamknięto rozliczenia, obejmującego:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • załączniki.
UWAGA: Weryfikacja zdolności finansowej nie ma zastosowania do organów publicznych.
Dodatkowe potwierdzenie zdolności finansowej
Jeżeli EACEA stwierdzi, że wymagana zdolność finansowa – oceniona na podstawie złożonych dokumentów – nie została potwierdzona lub nie jest wystarczająca, może:
 • zwrócić się o dodatkowe informacje,
 • zażądać gwarancji bankowej,
 • zaproponować decyzję o udzieleniu dotacji (umowę finansową w przypadku krajów niebędących członkami UE) nieobejmującą zaliczek,
 • zaproponować umowę o udzielenie dotacji/decyzję o udzieleniu dotacji obejmującą zaliczki płatne w ratach,
 • odrzucić wniosek.

Zdolność operacyjna

Zdolność operacyjna oznacza, że wnioskodawca posiada niezbędne kompetencje i motywację do realizacji wnioskowanego projektu. Jest ona oceniana na podstawie doświadczenia wnioskodawcy w zarządzaniu projektami w danej dziedzinie, wykazywanej w odpowiedniej sekcji formularza wniosku. Wnioskodawca razem z wnioskiem o dofinansowanie składa oświadczenie, a w przypadku wniosku o dotację przekraczającą kwotę 60 000 €, Agencja Wykonawcza (EACEA) może wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających.

Ocena jakości

Kwalifikujące się wnioski analizuje Komitet Oceniający, w którego skład wchodzą urzędnicy Komisji Europejskiej i EACEA oraz niezależni eksperci. Jego praca polega na ocenie jakości kwalifikujących się wniosków, a w szczególności – ich zgodności z celami programu „Europa dla obywateli” (zakładka „O programie”). Na podstawie wyniku oceny i dostępnych środków budżetowych, Komitet Oceniający proponuje wykaz projektów, które otrzymają dotację.

Następujące kryteria mają zastosowanie przy ocenie jakości wszystkich projektów:

Procent możliwych do zdobycia punktów
35%

Jakość planu działania projektu:

 • działania muszą być właściwe dla zrealizowania potrzeb i celów projektu;
 • spójność: powiązanie między poszczególnymi celami proponowanych działań oraz dostosowanie proponowanych nakładów i zasobów do celów;
 • skuteczność: wyniki powinny być uzyskiwane przy racjonalnych kosztach;
 • w projektach musi być wyraźnie widoczny wymiar europejski;
 • priorytetowo traktowane są projekty, które zrzeszają różnego rodzaju organizacje (samorządy terytorialne, NGO, instytuty badawcze itp.) lub rozwijają różne rodzaje działalności (badania, kształcenie pozaformalne, debaty jawne, wystawy itp.) bądź angażują obywateli pochodzących z różnych grup docelowych.
Projekty, w których stosuje się nowe metody pracy, proponuje innowacyjne działania lub które mają mniejsze możliwości, są traktowane priorytetowo.
30%

Spójność z celami programu i danym komponentem programu:

 • odpowiedni charakter celu przedstawionego projektu w odniesieniu do celów programu „Europa dla obywateli”, komponentu i działania;
 • proponowane działania i oczekiwane wyniki powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów programu, komponentu i działania;
 • ukierunkowanie tematyczne musi być zgodne z celami programu, komponentu i działania i w miarę możliwości uwzględniać roczne priorytety.
20%

Wpływ i zaangażowanie obywateli:

 • liczba organizacji, uczestników i zaangażowanych państw powinna być na tyle duża, aby zapewnić rzeczywiście europejski zasięg proponowanego projektu;
 • wpływ: w pierwszej kolejności udzielane będą dotacje na projekty o dużym wpływie niezależnie od ich wielkości, w szczególności na projekty, które są bezpośrednio związane ze strategiami UE w ramach dążenia do uczestnictwa w kształtowaniu agendy politycznej Unii;
 • stabilność: celem proponowanych projektów/działań powinno być uzyskanie średnio- i  długoterminowych efektów;
 • proponowane działania powinny zapewnić uczestnikom możliwość aktywnego udziału w projekcie i zaangażowania w podnoszone kwestie;
 • należy dążyć do równowagi między grupą obywateli, którzy działają już w organizacjach/instytucjach, a grupą obywateli, którzy nie są jeszcze w ich działalność zaangażowani;
 • projekty, w których uczestniczą obywatele ze słabiej reprezentowanych grup lub w mniej korzystnym położeniu, będą traktowane priorytetowo.
15%

Rozpowszechnianie:

 • w przypadku każdego projektu wspieranego w ramach programu należy podjąć niezbędne działania na rzecz zapewnienia wykorzystania i rozpowszechnienia jego wyników;
 • każdy projekt powinien tworzyć efekt mnożnikowy wśród szerszej grupy odbiorców niż grupa bezpośrednio uczestnicząca w działaniach;
 • należy opracować realistyczny i praktyczny plan rozpowszechniania w celu umożliwienia skutecznego transferu i wymiany rezultatów przewidzianych w projekcie.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close