Projekty społeczeństwa obywatelskiego - Europa dla obywateli | Polski Punkt Kontaktowy

DZIAŁANIE 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

Inicjatywy zgłaszane w tym komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych. Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych projektów. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna.

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli. Celem ma tu być umożliwienie obywatelom o zróżnicowanych poglądach rzeczywistego udziału – w ramach działań bezpośrednio związanych ze strategiami Unii Europejskiej – w kształtowaniu polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem wniosków dotyczących polityk unijnych. W ramach Działania 2.3 prowadzone są debaty, organizowane konferencje, spotkania i warsztaty oraz przygotowywane narzędzia odpowiadające dwóm wybranym przez Wnioskodawcę rodzajom aktywności spośród następujących:

 • promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,
 • gromadzenie opinii,
 • wolontariat.

Wnioskodawcy

1. Rodzaj organizacji:
 • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.
2. Partnerzy:
 • Samorządy terytorialne/władze regionalne,
 • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze,
 • Komitety i sieci miast partnerskich.
3. Partnerstwo:
 • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Miejsce prowadzenia działań

Działania muszą być prowadzone w krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności: Rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu. roku następującego po upływie tego terminu. Maksymalny czas trwania projektu 18 miesięcy.

Rodzaj i wysokość dotacji

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących:

 Liczba uczestników
Liczba krajów25/5051/7576/100101/125126/150151/175176/200201/225226/250251/275276/300> 300
1-312 500 €15 000 €17 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €37 500 €
4-615 000 €17 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €40 000 €
7-917 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €42 500 €
10-1220 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €45 000 €
13-1522 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €47 500 €47 500 €
>1525 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €47 500 €50 000 €50 000 €
Tabela 1: Ryczałty w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego Dodatkowe dofinansowanie można otrzymać na działania przygotowawcze w ramach projektu (badania, analizy, spotkania z ekspertami, tworzenie narzędzi internetowych i komunikacyjnych) – podstawą jest tu liczba uczestników:
Ogólna liczba uczestników działań przygotowawczychRyczałt
≤ 52 250 €
> 5 i ≤ 105 250 €
> 10 i ≤ 157 500 €
> 1510 000 €
Tabela 1: Działania przygotowawcze – w ramach projektu (1. Pamięć europejska i 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego) Obie kategorie – wydarzenia i działania przygotowawcze – łącznie składają się na wnioskowany budżet. Maksymalna kwota dotacji: 150 000 €.

 

Koszty kwalifikowalne

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

 • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
 • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
 • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
 • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
 • personel bezpośrednio związany z działaniem,
 • DLA DZIAŁAŃ 1 ORAZ 2.3: działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.
 

Podstawowe, ogólne zasady związane z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Europa dla obywateli":

Zasada współfinansowania

Dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu.

Zasada niedziałania wstecz

Tylko projekty rozpoczynające się lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpoczęte.

Zasada niełączenia dotacji

Tylko jedno dofinansowanie z budżetu UE na tę samą działalność.

Zasada niedochodowości

Nie dotyczy dotacji poniżej 60 000 Euro i opartych na kwotach ryczałtowych.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close