Komponent 1 Pamięć europejska

W ramach Komponentu 1. Pamięć europejska dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni.

Komponent ten obejmuje również działania dotyczące innych punktów zwrotnych i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy. Pierwszeństwo jest przyznawane działaniom, które promują tolerancję, wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy i pojednanie jako sposób wyjścia poza przeszłość i budowania przyszłości, i których celem jest w szczególności dotarcie do młodszego pokolenia. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna. Projekty w ramach tego komponentu powinny angażować różne rodzaje organizacji (samorządy terytorialne, NGO, instytuty badawcze itp.) lub rozwijać różne rodzaje działalności (badania, kształcenie pozaformalne, debaty jawne, wystawy itp.), bądź angażować obywateli pochodzących z różnych grup docelowych. Ponadto powinny być realizowane na poziomie międzynarodowym (tworzenie i prowadzenie ponadnarodowych partnerstw i sieci) lub posiadać wyraźny wymiar europejski. Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

Wnioskodawcy i partnerzy

1. Rodzaj organizacji:
 • Publiczne samorządy terytorialne/władze regionalne,
 • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia ocalałych,
 • Organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze,
 • Stowarzyszenia miast partnerskich.
2. Partnerstwo:
 • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Projekt może być realizowany bez udziału partnerów zagranicznych, niezbędne jest jednak wykazanie europejskiego wymiaru planowanych działań.
 • Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

Miejsce prowadzenia działań

Działania muszą być prowadzone w krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności: Rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu. Maksymalny czas trwania projektu: 18 miesięcy.

Rodzaj i wysokość dotacji

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących:
 Liczba uczestników
Liczba krajów25/5051/7576/100101/125126/150151/175176/200201/225226/250251/275276/300> 300
1-312 500 €15 000 €17 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €37 500 €
4-615 000 €17 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €40 000 €
7-917 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €42 500 €
10-1220 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €45 000 €
13-1522 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €47 500 €47 500 €
>1525 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €47 500 €50 000 €50 000 €
Tabela 1: Ryczałty w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Dodatkowe dofinansowanie można otrzymać na działania przygotowawcze w ramach projektu (badania, analizy, spotkania z ekspertami, tworzenie narzędzi internetowych i komunikacyjnych) – podstawą jest tu liczba uczestników:
 
Obie kategorie – wydarzenia i działania przygotowawcze – łącznie składają się na wnioskowany budżet.
 
 
Ogólna liczba uczestników działań przygotowawczychRyczałt
≤ 52 250 €
> 5 i ≤ 105 250 €
> 10 i ≤ 157 500 €
> 1510 000 €
Tabela 1: Działania przygotowawcze – w ramach projektu (1. Pamięć europejska i 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego)
 
Maksymalna, ogólna kwota dofinansowania: 100 000 €.

Koszty kwalifikowalne

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

 • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
 • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
 • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
 • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
 • personel bezpośrednio związany z działaniem,
 • DLA DZIAŁAŃ 1 ORAZ 2.3: działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.

Podstawowe, ogólne zasady związane z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Europa dla obywateli":

Zasada współfinansowania

Dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu.

Zasada niedziałania wstecz

Tylko projekty rozpoczynające się lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpoczęte.

Zasada niełączenia dotacji

Tylko jedno dofinansowanie z budżetu UE na tę samą działalność.

Zasada niedochodowości

Nie dotyczy dotacji poniżej 60 000 Euro i opartych na kwotach ryczałtowych.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".